Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin

Zveřejněno 21. 4. 2012 21:55
Zobrazeno: 2699

Kdo je oprávněn žádat: 

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. 

Co je nutné předložit: 

Žádost o povolení ke kácení dřevin a související doklady a podklady (viz formulář)  

 

Způsob podání: 

Písemnou formou na podatelně OÚ  Lhota,  doručení osobně nebo poštou. 

Správní a jiné poplatky: 

Bez správních poplatků. 

Dle § 9 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, však může být žadateli, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, uložen odvod do rozpočtu obce či náhradní výsadba dřevin. V případě kácení z důvodu výstavby je náhradní výsadba či odvod do rozpočtu obce uložen vždy. 

Lhůty a termíny: 

Vyřízení do 60 dnů, u složitých případů do 90 dnů u zvláště složitých případů možnost prodloužení lhůty 2krát o dalších 30 dnů další podmínky: 

U právnických osob a fyzických osob podnikajících žádá statutární zástupce subjektu. 

Kdy není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin: 

Povolení není třeba ke kácení  dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo kácení provede, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15ti dnů  od provedení kácení - z důvodů pěstebních, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem. 

- dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li  o stromy do obvodu kmene 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. (Pozor týká se jen fyzických osob!!! 

V kterém ročním období se provádí kácení dřevin: 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.