Základní informace o obci

Obec leží v rovinatém území pravého břehu středního Polabí, nadmořská výška se pohybuje mezi 172 a 174 m n.m. V minulosti užívala i název Lhota nad Labem.

U obce Lhota leží jedna z nejznámějších rekreačních oblastí pro Prahu a celé okolí. Hluboké jezero s čistou vodou - ideální místo pro koupání a rekreaci, které vzniklo na místě bývalé štěrkopískovny. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první veřejná nudistická pláž na našem území.

Letecký pohled na obec Lhota, v pozadí jezero

Letecký pohled na obec Lhota, v pozadí jezero
foto: Vlastislav Kopřiva

Občanská vybavenost

Obec buduje postupně občanskou vybavenost. Na hranici katastru byla zahájena výstavba společné ČOV pro 5 obcí DSO Cecemínsko, kam se obec v budoucnosti napojí.

V obci není základní ani mateřská škola, předškolní děti navštěvují dle možností mateřské školy v okolních obcích. Do základní školy dojíždějí do obce Dřísy, nebo do Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi.

Základní statistické údaje
Počet částí 1
Katastrální výměra [ha] 796
Počet obyvatel k 31.12.2010

388

Z toho v produkt. věku

257

Průměrný věk

39,5

Základní vybavenost obce
Pošta

ne

Škola

ne

Zdravotnické zařízení

ano

Policie

ne

Kanalizace (ČOV)

ne

Vodovod

ano

Plynofikace

ne

 

Prvky občanské vybavenosti

 • Obecní úřad v rekonstruovaném obecním objektu
 • Obchod se smíšeným zbožím
 • Hostinec s restaurací
 • Hasičská zbrojnice
 • Knihovna (cca 3500 knih)
 • V obci je v původní budově zrušené školy umístěna lékařská ordinace - 2x týdně praktický lékař.
 • Sportovní zařízení je vyhovující.
 • V obci je hřiště pro fotbal, tenisové kurty, volejbalové hřiště u jezera.
 • Obec nemá vlastní hřbitov, občané jsou pohřbíváni ve Staré Boleslavi a Dřísech.

Kompletní vyšší vybavenost je v nedalekém Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Nejbližší vazby má Lhota se sousední obcí Dřísy, vzdálenou pouze 1 km, se kterou vytváří do značné míry integrovaný sídelní celek (společná zařízení školské a zdravotnické vybavenosti, záměr společné čistírny odpadních vod, bydliště - pracovní vztahy).
Občané jsou zásobováni pitnou vodou z dokončeného vodovodu s vlastním vrtem. Schválený územní plán umožní další rozvoj obce v příštích letech.

Lhota - demografický a urbanistický popis

ulicni plan b small

Uliční plán obce Lhota

Rekreační obec Lhota lze také charakterizovat jako atraktivní sídlo, známé a vyhledávané zejména díky rekreační funkci jezera, vzniklého těžbou štěrkopísků a obklopeného komplexem kvalitních, převážně borových a smíšených lesů. Rovinatý charakter krajiny dává předpoklady k dalším formám rekreační aktivity zejména cyklistice. Krajina není viditelně narušena průmyslovou výrobou ani nevhodnými stavebními dominantami a je poznamenána pouze zemědělskou (převážně rostlinnou) výrobou, jejíž spojení s obytnou funkcí v malých sídlech venkovského charakteru má tradiční a do jisté míry přitažlivý kolorit.

Lze očekávat, že nabídku rozvoje bydlení ve Lhotě využije zejména silnější a středně silná sociální skupina obyvatel, které bude vyhovovat bydlení ve specifické atmosféře tohoto menšího sídla s bezprostřední vazbou na jeho sportovní a rekreační zázemí a které nebude překážkou vazba k hlavnímu městu, vyžadující pro dostupnost cca 30 minut použití vlastního vozidla.

Obec leží mimo dostupnost páteřními systémy pražské hromadné dopravy.

Kromě vazby na Prahu existuje přirozená spádovost za prací, vybaveností a zejména do škol v Brandýse n/L-Staré Boleslavi. Toto město bude pro Lhotu vždy plnit funkci střediskové městské vybavenosti. Výhodou je přitom směr, totožný s vazbou na Prahu. Vazby do okresního města Mělník jsou výrazně delší a komplikovanější.

Obec je rozvíjena prakticky v hranicích současně zastavěného území. Historické jádro obce má tvar smíšeného obytného území venkovského typu na klasickém ulicovém půdorysu.

Nová zástavba navazuje na jihu a východě na historické jádro. Rekreační funkce je soustředěna zejména do rekreačního areálu jezera Lhota.
V současné době probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů. Bylo dokončeno, nebo je před dokončením na 20 RD, v příštích letech se zahájí výstavba dalších 15.

Životní prostředí

Přes čtyři pětiny katastru obce zaujímají lesy, což příznivě ovlivňuje životní prostředí a celkový ráz krajiny. V katastru obce se nachází na místě bývalého lužního lesa několik k ochraně navržených stromů. Jedná se o 3 duby letní ve stáří 300-400 let.

Rekreační jezero Lhota vzniklo těžbou štěrkopísků v 70. a 80. letech, další těžba se v tomto prostoru nepředpokládá. V území obce je nutno provést rekultivaci těžebního prostoru Borek, kdy vlivem navezení nepropustných materiálů došlo k částečnému zamokření lesů směrem na Starou Boleslav.

Na území obce není žádná skládka.

Rozsáhlé pěstební plochy umožňují produkci velice zdravých a odolných dřevin pro naše postižená území a reprodukci lesů. V současné době je oblastní velkoškolka Vojenských lesů a statků Hořovice, jejíž celková plocha je 25 ha, z toho produkční 19 ha, nejvýznamnějším podnikem v obci. Ročně vyprodukuje 2,5 - mil. sazenic, převážně jehličnanů. Výhodné půdní a klimatické podmínky umožňují zemědělcům intenzivně pěstovat ranou zeleninu a brambory.

V katastrálním území obce jsou vedeny tyto nadřazené systémy technické infrastruktury:

- dálkové kabely SPT Telecom a.s.
- vojenské dálkové kabely
- trasy vysokého napětí

Zajímavosti v okolí

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - zámek, církevní památkyČečelice - vesnice historických památek
Hlavenec - pomník císaře Karla VI. se sousoším sv. Huberta
Liblice - zámek
Mělník - zámek
Říp - památná hora

Památky na území obce

V obci je pouze jeden památkově chráněný objekt - brána usedlosti č.p. 1. V roce 1990 byla i s průčelím domu opravena. Za urbanisticky hodnotné lze však považovat celé historické jádro obce (náves kolem rybníčku se zvonicí z r. 1915).

Další cenné a charakteristické stavby:

 • křížek na návsi
 • křížek před obcí
 • zvonička z r. 1915
 • památník padlým v I. světové válce

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-18.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský